БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Контактите са актуални. Сайтът е в процес на актуализиране.

Отговор на БМХО на атаките срещу хомеопатията, инициирани от академик Юхновски

Академик Юхновски е инициирал кампания в рамките на БАН, насочена срещу хомеопатията и срещу нейното изучаване в Медицинските университети.

Същата достигна апогея си с отправянето на писма до ректорите на Медицинските университети и със стартирането на „дискусия“ в множество печатни и електронни медии. За нас като лекари с допълнителна квалификация по клинична хомеопатия, подобен подход е абсолютно неприемлив и погазващ елементарни етични правила.

Публикуваното писмо „подписано“ от членове на БАН цитира тенденциозно подбрани документи и становища.

То квалифицира преподаването на хомеопатия в Медицинските университети като „анахронизъм“ ..., самата хомеопатия, като „лъженаучен принцип, противоречащ на основните принципи на физиката и химията“. 

Дискусия, дирижирана от физици и химици, хора без нужната медицинска квалификация, е подвеждаща за академичната медицинска общност, а последвалите публикации са обида към квалифицирания труд на над 2500 български лекари с допълнителна квалификация по Клинична хомеопатия, упражняващи своята дейност съгласно изискванията на Закона за Здравето /раздел VI/.

В предложението за прекратяване на изучаването на хомеопатия в Медицинските университети, се цитира половинчато и тенденциозно Декларацията на Научният консултативен съвет на европейските академии /EASAC/. Тази декларация определя хомеопатията като потенциално опасна главно по две причини - забавяне на първия контакт с лекар и последствията от това и лош контрол на качеството на приготвяните хомеопатични препарати.

  • EASAC: "Използването на хомеопатията подтиква пациента да забави търсенето на подходяща медицинска помощ или по-лошо – възпира го."
  • EASAC: "Има потенциални проблеми с безопасността поради лошо наблюдение на производствените методи, което изисква по-голямо внимание към контрола на качеството и оценката на неблагоприятните ефекти."

Това със сигурност е вярно за някои страни, в които не-лекари практикуват хомеопатия. Но в редица страни, хомеопатия се практикува само от лекари и хомеопатичните лекарства се отпускат само в аптечната мрежа, наред с другите лекарствени средства.

В България, клинична хомеопатия е единственото течение в хомеопатията, което се преподава в Медицинските университети, и тя се практикува само от лекари и използва хомеопатични лекарствени продукти, които са произведени по всички правила на добрата производствена практика, регистрирани са като лекарствени продукти и се отпускат в аптеките.

Разрешението за пускане на пазара в Европейския съюз на хомеопатични лекарствени продукти за хуманна употреба се регулира от Директива 2001/83/ЕО, допълнена със специални разпоредби относно доказателствата за качество, безопасност и ефикасност съдържащи се в Директива 2003/63/ЕО. В Европейския съюз, подобно на всички фармацевтични продукти, разрешените хомеопатични лекарства отговарят на най-високите стандарти за производство и контрол на качеството.

Следователно, първият контакт на пациента е с лекар, чиято квалификация в конвенционалната и неконвенционална медицинска практика му позволява да избере най–подходящият за неговото здравословно състояние метод.

И Европейският парламент и Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа излизат с резолюции, които не само не отричат неконвенционалните методи на лечение (в това число и хомеопатията), а предлагат и по-голяма хармонизация в рамките на Европейския съюз. В отговор на това, миналата година беше приет Европейски стандарт за лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия.

За съжаление, за всички лекари, съхранили историческата памет за нелицеприятни моменти в историята на здравеопазването, от цялата тази кампания лъха споменът за акад. Лисенко и отричането от академичната медицинска общност на наследствеността и генетиката, споменът за лечението, базирано на „нервизма“, споменът за „академичните“ теории отричащи изследванията на Селие и печалните последици от неконтролираните терапии с медикаменти. Всичко това удобно е „забравено“ от науката, но то е оставило своя отпечатък в съзнанието и съвестта на лекарите.

В заключение бихме желали да припомним, че спорове и несъгласия по отношение прилагани методи на диагностика и лечение, съгласно Кодекса по професионална етика на лекарите в Република България, не могат да бъдат обект на медийна полемика. Предполагаме, че тези принципи са залегнали и в Кодекса на Етичната комисия при БАН.

Оставаме с готовност да продължим разговорите на професионално ниво.

Д-р Петко Загорчев, председател на БМХО

Прилагаме списък с 93 публикации, касаещи хомеопатията като терапевтичен метод, неделима част от съвременната конвенционална медицина.

Проучвания по хомеопатия

Fundamental research

Konovalov A, Ryzhkina I., Maltzeva  E., Murtazina L., Kiseleva  Y.,  Kasparov V., Pal'mina N., Nanoassociate formation in highly diluted water solutions of potassium phenosan with and without permalloy shielding, Electromagnetic biology and medicine vol. 37,  2015/06/01, pp 141-146, DO  - 10.3109/15368378.2015.1036070
Konovalov AI, Mal’tseva EL, Ryzhkina IS, Murtazina LI, Kiseleva YuV, Kasparov VV, Pal’mina NP (2014c). Formation of nanoassociates is a factor determining physicochemical and biological properties of highly diluted aqueous solutions. Dokl Phys Chem 456: 86-89.

Yinnon TA,  Liu ZQ, Domains Formation Mediated by Electromagnetic Fields in Very Dilute Aqueous Solutions: 3. Quantum Electrodynamic Analyses of Experimental Data on Solutions of Weak Electrolytes and Non-electrolyte, Water, vol. 7, doi: 10.14294/WATER.2015.6

Cheng YK, Rossky PJ. The effect of vicinal polar and charged groups on hydrophobic hydration. Biopolymers 1999; 50:742-50.

Cheng YK, Rossky PJ. The effect of vicinal polar and charged groups on hydrophobic hydration. Biopolymers 1999; 50:742-50.

Chakrabarti J, Biswas SJ, Khuda-Bukhsh AR. Cytogenetical effects of sonication in mice and their modulations by actinomycin D and a homeopathic drug, Arnica 30. Indian J Exp Biol 2001; 39:1235–1242.
Weber S, Endler PC, Welles SU, et al. The effect of homeopathically prepared thyroxine on highland frogs: influence of electromagnetic fields. Homeopathy 2008; 97: 3–9.

Homeopathic pathogenetic trials or provings

Demarque D., The development of proving methods since Hahnemann; The British Homoeopathic Journal; April 1987. Vol. 76. pp. 71-75

Fortier-Bernoville: Propagateur de l'Homeopathie. February 1934.

 Stolberg M. Die Homo¨ opathie auf dem Pru¨ fstein. Der erste Doppelblindversouch der Medizingeschichte im Jahr 1835. Mu¨nchener Medizinische Wochenschrift 1996; 138: 364–366.

Dantas F, Fisher P. A systematic review of homoeopathic pathogenetic trials (‘provings’) published in the United Kingdom from 1945 to 1995. in: Ernst E, Hahn EG editors. Homoeopathy: A Critical Appraisal. London: Butterworth- Heinemann, 1998. p.69–97.

Bell I.R., Howerter A., Jackson N., Aickin M., Bootzin R.R. and Brroks A.J., Nonlinear dynamical systems effects of homeopathic remedies on multiscale entropy and correlation dimension of slow wave sleep EEG in young adults with histories of coffee-induced insomnia; Homeopathy (2012) 101, 182-192

Teut M, Dahler J, Hirschberg U, Luedtke R, Albrecht H, Witt CM. Homeopathic drug proving of Okoubaka aubrevillei: a randomised placebo-controlled trial. Trials 2013;14:96.

Rakshit G, Singh JP, Pathak SD, Banoth CK, Chandra PK, Rajpal, et al. A multi centric double-blind randomized homoeopathic pathogenetic trial of Gymnema sylvestre. Ind J Res Hom. 2013;7(1):9-21.

Rakshit G, Vichitra AK, Rajpal, Choudhury SK, Singh VK. A multi-centric double-blind homoeopathic pathogenetic trial of Cyclosporin. Ind J Res Hom. 2013;7(3):109-15.

Randomised Control Trials

Mathie, R.T., The research evidence base for homeopathy: a fresh assessment of the literature, Homeopathy 92 (2003) 84–91

Jonas, W.B.; Jimenez-Perez, M.; et al., Homeopathy for childhood diarrhea: combined results and metaanalysis from three randomized, controlled clinical trials, Pediatr. Infect. Dis. J. 22 (2003) 229–234

White, A.; Slade, P.; Hunt, C.; et al., Individualised homeopathy as an adjunct in the treatment of childhood asthma: a randomised placebo controlled trial, Thorax 58 (2003) 317–321.

Frass, M.; Linkesch, M.; Banyai, S.; et al., Adjunctive homeopathic treatment in patients with severe sepsis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in an intensive care unit, Homeopathy 94 (2005) 75–80

Oberbaum, M.; Yaniv, I.; Ben-Gal, Y.; et al., A randomized, controlled clinical trial of the homeopathic medication Traumeel S in the treatment of chemotherapy-induced stomatitis in children undergoing stem cell transplantation, Cancer 92 (2001) 684–690

Weatherley-Jones, E.; Nicholl, J.P.; Thomas, K.J.; et al., A randomized, controlled, triple-blind trial of the efficacy of homeopathic treatment for chronic fatigue syndrome, J. Psychosom. Res. 56 (2004) 189–197

Yakir, M.; Kreitler, S.; Brzezinski, A.; et al., Effects of homeopathic treatment in women with premenstrual syndrome: a pilot study, British Homeopathic Journal 90 (2001) 148–153

Oberbaum, M.; Galoyan, N.; Lerner-Geva, L.; et al., The effect of the homeopathic remedies Arnica and Bellisperennis on mild postpartum bleeding – a randomized, double-blind, placebo-controlled study –preliminary results,  Complement. Ther. Med. 13 (2005) 87–90

Tveiten, D.; Bruseth, S.; Borchgrevink, C.F.; Norseth, J., Effects of the homoeopathic remedy Arnica D30 on marathon runners: a randomized, double-blind study during the 1995 Oslo Marathon, Complement. Ther. Med. 6 (1998) 71–74

Stevinson, C.; Devaraj, V.S.; Fountain-Barber, A.; et al., Homeopathic arnica for prevention of pain and bruising: randomized placebo-controlled trial in hand surgery, J. R. Soc. Med. 96 (2003) 60–65

de Lange de Klerk, E.S.M.; Blommers, J.; Kuik, D.J.; et al., Effects of homoeopathic medicines on daily burden of symptoms in children with recurrent upper respiratory tract infections, Br. Med. J. 309 (1994) 1329–1332

Frei, H.; Thurneysen, A., Homeopathy in acute otitis media in children: treatment effect or spontaneous resolution?Homeopathy 90 (2001) 180–182

Jacobs, J.; Springer, D.; Crothers, D., Homeopathic treatment of acute otitis media in children: a preliminary randomized placebo-controlled trial, Pediatr. Infect. Dis. J. 20 (2001) 177–183

Frei, H.; Thurneysen, A., Treatment for hyperactive children: homeopathy and methylphenidate compared in a family setting, Homeopathy 90 (2001) 183–188.

Frei, H.; Everts, R.; von Ammon, K.; et al., Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial, Eur. J. Pediatr. 164 (2005) 758–767
 
Balzarini, A.; Felisi, E.; Martini, A.; et al., Efficacy of homeopathic treatment of skin reactions during radiotherapy for breast cancer: a randomized, double-blind clinical trial, British Homeopathic Journal 89 (2000) 8–12

Thompson, E.; Reilly, D., The homeopathic approach to the treatment of symptoms of oestrogen withdrawal in breast cancer patients. A prospective observational study, Homeopathy 92 (2003) 131–134

Jacobs, J.; Herman, P.; Heron, K.; et al., Homeopathy for menopausal symptoms in breast cancer survivors: a preliminary randomized controlled trial, J. Altern. Complement. Med. 11 (2005) 21–27

Reilly, D.T.; Taylor, M.A., Potent placebo or potency? A proposed study model with initial findings using homoeopathically prepared pollens in hayfever, British Homeopathic Journal 74 (1985) 65–75

Reilly, D.T.; Taylor, M.A.; McSharry, C.; et al., Is homeopathy a placebo response? Controlled trial of homeopathic potency, with pollen in hayfever as model, Lancet ii (1986) 881–885

Reilly, D.; Taylor, M.A.; Beattie, N.G.M.; et al., Is evidence for homeopathy reproducible?Lancet 344 (1994)
Taylor, M.A.; Reilly, D.; Llewellyn-Jones, R.H.; et al., Randomised controlled trials of homeopathy versus placebo in perennial allergic rhinitis with overview of four trial series, Br. Med. J. 321 (2000) 471–476

Brigo, B.; Serpelloni, G., Homoeopathic treatment of migraines – A randomized double-blind controlled study of sixty cases (homoeopathic remedy versus placebo), Berlin Journal of Research in Homeopathy 1 (1991) 98–106
Whitmarsh, T.E.; Coleston-Shields, D.M.; Steiner, T.J., Double-blind randomized placebo-controlled study of homoeopathic prophylaxis of migraine, Cephalalgia 17 (1997) 600–604

Walach, H.; Häusler, W.; Lowes, T.; et al., Classical homeopathic treatment of chronic headaches, Cephalalgia 17 (1997) 119–126

Muscari-Tomaioli, G.; Allegri, F.; Miali, E.; et al., Observational study of quality of life in patients with headache, receiving homeopathic treatment, Homeopathy 90 (2001) 189–197

Witt, C.M.; Lüdtke, R.; Willich, S.N., Homeopathic treatment of chronic headache (ICD-9: 784.0) – a prospective observational study with 2 year follow-up, Forsch. Komplementärmed. 16 (2009) 227–235

Tveiten, D.; Bruset, S., Effect of Arnica D30 in marathon runners. Pooled results from two double-blind placebo controlled studies, Homeopathy 92 (2003) 187–189

Vickers, A.J.; Fisher, P.; Wyllie, S.E.; et al., Homeopathic Arnica 30X is ineffective for muscle soreness after long-distance running: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial, Clin. J. Pain 14 (1998) 227–231
Brinkhaus, B.; Wilkens, J.M.; Lüdtke, R.; et al., Homeopathic arnica therapy in patients receiving knee surgery: Results of three randomised double-blind trials, Complement. Ther. Med. 14 (2006) 237–246

GRECHO (Groupe de recherches et d'essaiscliniques en homéopathie), Evaluation de deuxproduitshoméopathiquessur la reprise du transit après chirurgie digestive – Un essaicontrôlémulticentrique. [Evaluation of the effect of two homeopathic products on the restoration of intestinal peristalsis – A multicentre controlled trial.], PresseMéd. 18 (1989) 59–62

Barnes, J.; Resch, K.L.; Ernst, E., Homeopathy for postoperative ileus? A meta-analysis, J. Clin.Gastroenterol. 25 (1997) 628–633

Gibson, S.; MacNeill, A.D.; et al., Homoeopathic therapy in rheumatoid arthritis; evaluation by double-blind clinical therapeutic trial, Br. J. Clin. Pharmacol. 9 (1980) 453–459

Andrade, L.; Ferraz, M.; Atra, E.; et al., A randomized controlled trial to evaluate the effectiveness of homeopathy in rheumatoid arthritis, Scand. J. Rheumatol. 20 (1991) 204–208

Fisher, P.; Scott, D.L., A randomized controlled trial of homeopathy in rheumatoid arthritis, Rheumatology 4 (2001) 1052–1055

Shipley, M.; Berry, H.; Broster, G.; et al., Controlled trial of homoeopathic treatment of osteoarthritis, Lancet i (1983) 97–98  

Fisher, P.; Greenwood, A.; Huskisson, E.C.; et al., Effect of homeopathic treatment on fibrositis (primary fibromyalgia), Br. Med. J. 299 (1989) 365–366

Bell, I.R.; Lewis, D.A.; Brooks, A.J.; et al., Improved clinical status in fibromyalgia patients treated with individualized homeopathic remedies versus placebo, Rheumatology 43 (2004) 577–582

Relton, C.; Smith, C.; Raw, J.; et al., Healthcare provided by a homeopath as an adjunct to usual care for fibromyalgia (FMS): results of a pilot randomised controlled trial, Homeopathy 98 (2009) 77–82

Fisher P., Mathie R.T., Walach H. and Jonas W.B., Scientific Research in Homeopathy; Special  ssues in establishing CAM research quality; Elsevier Ltd. 2011; pp 169-97  

Clinical observational studies

Relton, C.; Smith, C.; Raw, J.; et al., Healthcare provided by a homeopath as an adjunct to usual care for fibromyalgia (FMS): results of a pilot randomised controlled trial, Homeopathy 98 (2009) 77–82

Fisher P., Mathie R.T., Walach H. and Jonas W.B., Scientific Research in Homeopathy; Special issues in establishing CAM research quality; Elsevier Ltd. 2011; pp 169-97

Davidson, J.; Rampes, H.; Eisen, M.; et al., Psychiatric disorders in primary care patients receiving complementary medical treatments, Compr. Psychiatry. 39 (1998) 16–20

Unutzer, J.; Klap, R.; Sturm, R.; et al., Mental disorders and the use of the alternative medicine: results from a national survey, Am. J. Psychiatry 157

Trichard, M.; Lamure, E.; Chaufferin, G., Study of the practice of homeopathic general practitioners in France, Homeopathy 92 (2003) 135–139

Becker-Witt, C.; Ludtke, R.; Weisshuhn, T.E.R.; et al., Diagnoses and treatment in homeopathic medical practice, Forsch. Komplementärmed.Klass.Naturheilkd. 11 (2004) 98–103

Spence, D.; Thompson, E.A.; Barron, S.J., Homeopathic treatment for chronic disease: a 6-year university hospital based outpatient observational study, J. Altern. Complement. Med. 5 (2005) 793–798

Rossi, E.; Endrizzi, C.; Panozzo, M.A.; et al., Homeopathy in the public health system: a seven-year observational study at Lucca Hospital (Italy), Homeopathy 98 (2009) 142–148

Witt, C.; Lüdtke, R.; Mengler, N.; et al., How healthy are chronically ill patients after eight years of homeopathic treatment? Results from a long term observational study, BMC Public Health 8 (2008) 413  

Sharples, F.; Van Haselen, R.; Fisher, P., NHS patients’ perspective on complementary medicine, Complement. Ther. Med 11 (2003) 243–248

Fisher, P.; van Haselen, R.; Hardy, K.; et al., Effectiveness Gaps: A new concept for evaluating health service and research needs applied to complementary and alternative medicine, J. Altern. Complement. Med. 10 (2004) 627–632
Walach H., Jonas W.B.; Homeopathy; The Therapies; pp 229-45

Personalised medicine and prognosis research

Hingorani AD, Windt DA van der, Riley RD, Abrams K, Moons KGM. Prognosis research strategy (PROGRESS) 4. Stratified medicine research. BMJ 2013;345:e5793

Wassenhoven M van. Verification of homeopathic symptoms. 2008 B Jain Archibel pub. Assesse, Belgium
Rutten ALB, Frei H. Frequently occurring polar symptoms assessed by successful cases. Homeopathy 2012;101:103-111

Rutten ALB, Stolper CF. Diagnostic test evaluation by patient-outcome study in homeopathy: balancing of feasibility and validity. J Eval Clin Practice 2009;15:1230-1235

Cost-effectiveness studies

Becker-Witt et al. Effectiveness and costs of Homeopathy compared to conventional medicine – a prospective multicenter cohort study. London: The Royal Homeopathic Hospital, 2003.

Frei H, Thurneysen A. Homeopathy in acute otitis media in children: treatment effect or spontaneous resolution? Br Homeopath J 2001 Oct ;90 (4 ):180 -2 90(4):180-182.

Frenkel M, Hermoni D. Effects of homeopathic intervention on medication consumption in atopic and allergic disorders. Altern Ther Health Med 2002 Jan -Feb ;8 (1 ):76 -9 8(1):76-79.

Güthlin C, Walach H. Prospektive Dokumentationsstudie in der niedergelassenen Praxis- ein Erprobungsverfahren zur Akupunktur und Homöopathie. EHK 2001;186-194.

van Haselen RA, Graves N, Dahiha S. The costs of treating rheumatoid arthritis patients with complementary medicine: exploring the issue. Complement Ther Med 1999; 7(4):217-221.

Jain A. Does homeopathy reduce the cost of conventional drug prescribing? A study of comparative prescribing costs in general practice. Homeopathy 2003 Apr;92(2):71-6

Rosi E, Crudeli L, Endrizzi C, Garibaldi D. Cost-benefit evaluation of homeopathic vs conventional therapy in respiratory diseases. Homeopathy. 2009;98:2-10.

Schafer T, Riehle A, Wichmann HE, Ring J. Alternative medicine in allergies - prevalence, patterns of use, and costs. Allergy 2002; 57(8):694-700.

Sevar R. Audit of outcome in 455 consecutive patients treated with homeopathic medicines. Homeopathy 2005;94:215-221

Taïeb C, Myon E. Chronic allergic rhinitis, usefulness of the homeopathic treatment. International Society of Pharmaco economics & Outcomes Research. 8th Annual International Meeting May 18-21,2003.
Trichard M, Chaufferi n G. Cost-effectiveness study of treatment of anxiety disorders by homeopathic general practitioners. Improving the success of homeopathy, 2003.

Trichard M, Chaufferin G. Effectiveness, Quality of Life, and Cost of Caring for Children in France with Recurrent Acute Rhinopharyngitis Managed by Homeopathic or Non-Homeopathic General Practitioners. Dis Manage Health Outcomes 2004;12(6):419-427.

Trichard M, Lamure E, Chaufferin G. Study of the practice of homeopathic general practitioners in France. Homeopathy ed. 2003, Vol92/3;135-139.

van Wassenhoven M, Ives G. An observational study of patients receiving homeopathic treatment. Homeopathy 2004 January,93:3-11.

Witt C. Effectiveness of homeopathy, an example of systematic research in children with atopic eczema. Proceedings of 63rd LMHI Congress. May 20-24, 2008.
EPI-3

Benchmarking clinical management of spinal and non-spinal disorders using quality of life: results from the EPI3-LASER survey in primary care. Rossignol M, Begaud B, Avouac B, Lert F, Rouillon F, Bénichou J, Massol J, Duru G, Magnier AM, Guillemot D, Grimaldi-Bensouda L, Abenhaim L. Eur Spine J. 2011 Apr 13.
 
Who seeks primary care for musculoskeletal disorders (MSDs) with physicians prescribing homeopathic and other complementary medicine? Results from the EPI3-LASER survey in France. Rossignol M, Bégaud B, Avouac B, Lert F, Rouillon F, Bénichou J, Massol J, Duru G, Magnier AM, Guillemot D, Grimaldi-Bensouda L, Abenhaim L. BMC Musculoskelet Disord. 2011 Jan 19;12:21.

Impact of physician preferences for homeopathic or conventional medicines on patients with musculoskeletal disorders: Results from the EPI3-MSD cohort. Michel Rossignol, Bernard Begaud, Pierre Engel, Bernard Avouac, France Lert, Frederic Rouillon, Jacques Bénichou, Jacques Massol, Gerard Duru, Anne-Marie Magnier, Didier Guillemot, Lamiae Grimaldi-Bensouda and Lucien Abenhaim; for the EPI3-LA-SER group. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2012 Jul 11. doi:10.1002/pds.3316.

Management of Upper Respiratory Tract Infections by Different Medical Practices, Including Homeopathy, and Consumption of Antibiotics in Primary Care: The EPI3 Cohort Study in France 2007–2008. Lamiae Grimaldi-Bensouda, Bernard Begaud, Michel Rossignol, Bernard Avouac, France Lert, Frederic Rouillon, Jacques Benichou, Jacques Massol, Gerard Duru, Anne-Marie Magnier, Lucien Abenhaim, Didier Guillemot. Plos One Mars 2014  

Who seeks primary care for sleep, anxiety and depressive disorders from physicians prescribing homeopathic and other complementary medicine? Results from the EPI3 population survey. Grimaldi-Bensouda L., Engel P., Massol J., Guillemot D., Avouac B., Duru G., Lert F., Magnier A.M., Rossignol M., Rouillon F., Abenhaim L., Begaud B.; EPI3-LA-SER group..   BMJ Open. 2012 Nov 22;2(6). pii: e001498. doi:10.1136/bmjopen-2012-001498.

Utilization of psychotropic drugs by patients consulting for sleeping disorders in homeopathic and conventional primary care settings: the EPI3 cohort study. Grimaldi-Bensouda L., Abenhaim L., Massol J., Guillemot D., Avouac B., Duru G., Lert F., Magnier A.M., Rossignol M., Rouillon F., Begaud B.; EPI3-LA-SER Group.Homeopathy. 2015 Jul;104(3):170-5.  

Homeopathic medical practice for anxiety and depression in primary care: the EPI3 cohort study. Grimaldi-Bensouda L., Abenhaim L., Massol J., Guillemot D., Avouac B., Duru G., Lert F., Magnier A.M., Rossignol M., Rouillon F., and Begaud B.; for the EPI3-LA-SER group. BMC Complement Altern Med. 2016 May 4;16(1):125.

 

 

Този уебсайт използва „бисквитки“, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Запознайте се с нашата Политика за Поверителност . Приемам